Nieuwjaarsconcert Helmond

De maatschappelijke doelen 2018

Stichting Lambertusconcerten

De Stichting Lambertus Concerten (SLC) is sinds 2007 een podium waar vocale en instrumentale ensembles op het gebied van klassieke muziek een plek hebben. Zij organiseert jaarlijks een concertcyclus voor amateurs en professionals met educatieve en maatschappelijke componenten. Haar doelstelling is het om amateurensembles uit Helmond en omgeving, alsmede professionele ensembles een podium te bieden. Daarbij worden regelmatig (inter)nationaal bekende musici geprogrammeerd. Dit resulteert in een breed aanbod.

Verbinding is een belangrijk thema geworden in de doelstelling van SLC. Dit komt tot uitdrukking in educatieve projecten voor de jeugd, sociaal-maatschappelijke projecten voor ouderen en zwakkeren en het zoeken naar samenwerking met andere organisaties in het culturele veld. In 2018 bestaat de stichting 10 jaar, reden om in dit jubileumjaar een speciale programmering te verzorgen, waarbij deze aspecten nadrukkelijk een plek krijgen.

In het jubileumjaar wordt de samenwerking met andere podia geïntensiveerd. SLC gaat rondreizen door Helmond, waarbij er een aantal concerten worden geprogrammeerd in samenwerking met diverse culturele instellingen en op locatie, zoals bijvoorbeeld het Gemeentemuseum, Theo Driessen Instituut en in Kunstkwartier. Daarnaast wordt een korenproject georganiseerd waaraan Helmondse koren meewerken.

Het bestuur wil 2018 tot een spectaculair jaar maken en maximaal investeren in het zoeken naar verbindingen met andere culturele organisaties, kwalitatief hoogstaande programma’s en publieksbereik en daarmee een aanzet maken tot verdere groei en groter bereik.

De maatschappelijke doelen 2018
Parkinsoncafé

In Helmond e.o. biedt het Parkinsoncafé een ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun mantelzorgers, familieleden en andere betrokkenen.

Belangrijk is het elkaar ontmoeten en het delen van kennis over Parkinson-gerelateerde zaken, het stimuleren dat mensen met de ziekte van Parkinson zo lang als het kan zelfstandig blijven wonen en zelf de regie in handen nemen van hun ziekte en zorgproces, waardoor zij zo lang en zo goed mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het dagelijkse leven.

We proberen het dreigende isolement van mensen met de ziekte van Parkinson (haperende motoriek en cognitie) te doorbreken door het aanbieden van bewegingsactiviteiten in groepsverband, enkel en alleen voor deze doelgroep. Hiermee wordt ontmoeting van gelijkgestemden gerealiseerd. Tevens is “bewegen” bij uitstek een essentieel “medicijn” om de gevolgen van de ziekte van Parkinson terug te dringen.

Het project heeft als nevendoel de mensen te enthousiasmeren waardoor na het beëindigen van het project zich groepjes vormen die eigenstandig doorgaan en er dus een continuüm plaatsvindt.

Het Parkinsoncafé biedt de persoon met de ziekte van Parkinson bewegingsactiviteit naar keuze aan, tezamen met gelijkgestemden waardoor zelfvertrouwen en welzijn (zowel motoriek als cognitie) verbeteren en daardoor de participatie aan de samenleving toeneemt.

Het komt te vaak voor dat mensen in hun pre-Parkinsonperiode enthousiast deelnemen aan tennis, zwemmen, golfen, hardlopen, fietsen etc., maar dat door de ziekte (het bewegingsapparaat hapert), niet meer mee kan worden meegedaan. Met het project willen wij de patiënt stimuleren hun vertrouwde sport weer op te pakken maar dan in hun eigen tempo en met gelijkgestemden.

De maatschappelijke doelen 2018
Project Ready to Rock

Een sociaal muziekproject waarbij kinderen uit aandachtwijken de kans krijgen om deel te nemen aan muziekeducatie en samenspel.

In ‘Ready To Rock!’ worden kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs in aanraking gebracht met muziekeducatie en samenspel. Het project biedt de gelegenheid te ervaren hoe het is om een instrument te leren bespelen, samen te spelen in een band en op te treden tijdens een festival in de wijk. Ready To Rock beoogt vooral een doelgroep te bereiken voor wie muziekonderwijs minder makkelijk bereikbaar is. Daarom richt het project zich op scholen in aandachtswijken waar een heel groot deel van de kinderen opgroeit in een gezin dat op bijstandsniveau leeft, een migrantenachtergrond heeft, of met sociale problemen te kampen heeft.

Na twee jaar ‘proef draaien’ kunnen ze volmondig constateren dat dit project moet doorgroeien naar een structureel programma, omdat het zoveel meerwaarde heeft.

De stuurgroep heeft onlangs haar toekomstdromen uitgesproken. Naast het kernproject Ready To Rock willen ze het uitbreiden met een verbredingsproject dat draait om blaasinstrumenten. Zo leggen ze ook een sterkere verbinding met de muziekverenigingen. Mits ze de financiering rond krijgen, wordt Ready To Rock dan een nomadisch project waaraan meer scholen mee kunnen doen. Telkens zal het kernproject op drie scholen draaien en het blazersproject op twee of drie andere scholen. Aan het einde van het schooljaar komen alle kinderen, en dus ook alle instrumenten, bij elkaar in kleine ‘bigbands’. Dit is nog toekomstmuziek, maar ze zijn hard aan het werk om het e.e.a. zowel financieel als organisatorisch in de steigers te zetten.

De maatschappelijke doelen 2018
Stichting Rimboband

De Rimboband bezorgt in eerste instantie mensen met een verstandelijke beperking een fijne vrijetijdsbesteding. Het plezier staat voorop om samen met anderen, vanuit de eigen mogelijkheden, te komen tot een goede muzikale prestatie. Middels een methodische aanpak wordt zowel het individuele muzikale niveau als ook het groepsniveau op een hoger muzikaal peil gebracht. Het samen musiceren bevordert niet alleen het gevoel van eigenwaarde van de leden, maar zorgt ook voor leden en hun begeleiders voor een blijvende uitdaging.

Deelname aan de Rimboband bevordert de participatie van de leden in de maatschappij, de sociaal emotionele ontwikkeling en het vasthouden van aangeleerde schoolse vaardigheden.

Daarnaast streeft de Rimboband als Stichting ook een maatschappelijk doel na zoals o.a. verlenen van maatschappelijke stages en allerlei maatschappelijke groeperingen bewustmaken van de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking.

Zij willen ter vervanging graag een nieuw klokkenspel aanschaffen. Muziekinstrumenten zijn voor de Rimboband een kostbare aanschaf en is een aanslag op hun financiële middelen.

Met dit klokkenspel zijn zij in staat om kwalitatieve muziek te maken.

De maatschappelijke doelen 2018
Stichting LIEF

De Stichting ondersteunt mensen met een zeer klein budget. Gezinnen aangesloten bij Lief kunnen kleding, speelgoed en verzorgingsproducten uitzoeken.

Daarvoor staat hen een maandelijks budget ter beschikking. Daarnaast organiseert Lief regelmatig activiteiten om mensen een gezellige dag(deel) te bezorgen (verjaardag, picknick, fruitproject (restfruit van de markt uitdelen, eventueel aangevuld), speeltuindag, Carnaval, Pasen, Kerst). Mensen uit de doelgroep participeren in het runnen van de activiteiten. Het huidig ledenbestand is ruim 100 adressen. Gemiddeld zijn dus zo’n 250 mensen aangesloten. Daarnaast zijn er nog zo’n 250 mensen, die als losse “kopers”, de winkel bezoeken, waar tegen geringe vergoeding producten worden aangeboden.

De pijnlijke armoede van sommige mensen is schrijnend. Zij draaien ieder dubbeltje wel twee keer om.

Het ledenbestand wordt afgestemd met andere goede doelen (Leergeld, Jarige Job, Speel je mee, Voedselbank). Voor het organiseren van de activiteiten en het transport is een auto nodig.

De maatschappelijke doelen 2018
Stichting Theo Driessen Instituut

De Stichting Theo Driessen Instituut heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van de cultuur in Helmond in de ruimste zin van het woord, met nadruk op de muziekcultuur en indachtig de ideeën van de grondlegger van het instituut, Theo Driessen.

Om de bovenstaande doelstelling in stand te houden exploiteert zij het pand aan de Willem Prinzenstraat 43 te Helmond. Het Theo Driessen Instituut is een particuliere stichting die geheel wordt beheerd door vrijwilligers en geen inkomsten heeft naast die van de vaste gebruikers van het instituut. De Stichting komt dus niet in aanmerking voor een geldelijke bijdrage vanuit de Gemeente Helmond. Daarnaast heeft de Gemeente Helmond in 2015 het Theo Driessen Instituut aangewezen als gemeentelijk monument.

Het bestuur onderzoekt al jarenlang alle mogelijkheden om de exploitatie van het gebouw en het onderkomen van diverse koren, muziekgezelschappen etc. gezond te houden.

Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en kleine reparaties worden door bestuur en vrijwilligers uitgevoerd binnen de exploitatie.

In de afgelopen jaren zijn groot onderhoud en grote investeringen mogelijk geweest door allerlei mogelijke sponsoren en giften.

Op dit moment is de exploitatie door allerlei activiteiten en initiatieven gezond, maar er zijn onvoldoende financiële middelen voor groot onderhoud van het gebouw.

Uiteraard probeert de Stichting bij het Monumentenfonds van de Gemeente Helmond een bijdrage te vragen, echter dit beloopt hooguit 20% van de kosten. De 80% die daarna voor de Stichting resteert, kunnen zij helaas niet uit de lopende exploitatie financieren.

De maatschappelijke doelen 2018